Privacyverklaring

Wij nemen het beschermen van gegevens serieus

Het beschermen van uw privacy bij het verwerken van persoonlijke gegevens is voor ons een belangrijke aangelegenheid. Wanneer u onze website bezoekt, slaan onze webservers standaard het IP adres van uw Internet Service Provider op en het adres van de website waarvandaan u ons bezoekt, alsmede de websites die u bij ons bezoekt en de datum en de duur van het bezoek. Deze informatie is voor de technische overdracht tussen de websites en de server absoluut noodzakelijk. Er vindt geen gepersonaliseerde verwerking van deze gegevens plaats.

Indien u ons gegevens verstuurt via een contactformulier, worden deze gegevens in het kader van de gegevensbescherming op onze servers opgeslagen. Uw gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij worden niet aan derden verstrekt.

Verantwoordelijke entiteit:

andré media AG
Lichtenfelser Straße 10
93057 Regensburg
Tel.: 0941 69530-0
Email: info@andre-media.de 

Persoonlijke gegevens

Persoonlijke gegevens zijn gegevens over uw identiteit. Deze omvatten uw naam, uw adres en uw email adres. U hoeft ook geen persoonlijke gegevens kenbaar te maken om onze internetsite te kunnen bezoeken. In sommige gevallen hebben we uw naam en adres of andere informatie nodig om u de gewenste dienstverlening te kunnen bieden. 

Hetzelfde geldt voor wanneer wij u op verzoek informatiemateriaal toesturen of wanneer wij op uw aanvraag reageren. In deze gevallen zullen wij u daar steeds op wijzen. Verder slaan wij alleen die gegevens op, die u ons automatisch of vrijwillig verstrekt heeft.

Wanneer u van een van onze diensten gebruik maakt, verzamelen wij doorgaans alleen die gegevens die noodzakelijk zijn om u onze diensten te kunnen aanbieden. Mogelijkerwijs vragen wij u om nadere informatie, maar dat is vrijblijvend. Elke keer als wij persoonsgebonden gegevens verwerken, doen wij dat om u onze diensten te kunnen aanbieden of om onze commerciële doelstellingen te verwezenlijken.

Automatisch opgeslagen niet-persoonlijke gegevens  

Wanneer u onze internetsites bezoekt, slaan wij bepaalde informatie op omwille van administratieve en technische redenen. Dit zijn: Type en versie van de gebruikte servers, datum en toegangstijdstip, en het IP adres. 

Deze gegevens worden geanonimiseerd en alleen gebruikt voor statistische doeleinden of om onze internet- en online diensten te verbeteren.
Deze geanonimiseerde gegevens worden – gescheiden van persoonsgebonden gegevens – op beveiligde systemen opgeslagen en kunnen niet toegeschreven worden aan individuele personen. Dat betekent dat uw persoonsgebonden gegevens te allen tijde beschermd blijven. 

Cookies

Wanneer u onze internetsites bezoekt, slaan wij mogelijkerwijs informatie op op uw computer in de vorm van cookies. Cookies zijn kleine bestandjes die van een internetserver op uw browser overgaan en op deze harde schijf opgeslagen worden. De rechtsgrondslag voor het gebruik van cookies vormt Art. 6 Abs. 1 lit f DSGVO dar.
Alleen het internetprotocoladres wordt hierbij opgeslagen – geen andere persoonlijke gegevens. Deze informatie, die in de cookies opgeslagen wordt, zorgt ervoor dat wij u bij een volgende bezoek aan onze internetsites automatisch kunnen herkennen, waardoor het gebruik ervan gemakkelijker wordt gemaakt. 

Natuurlijk kunt u onze internetsites ook bezoeken zonder cookies te accepteren. Wanneer u niet wilt dat uw computer bij het volgende bezoek weer herkend wordt, kunt u het gebruik van cookies ook weigeren door de instellingen van uw browser te veranderen in ‘cookies weigeren’. De betreffende procedure vindt u in de handleiding van uw specifieke browser. Wanneer u het gebruik van cookies weigert kunt u evenwel belemmerd worden in het gebruik van sommige onderdelen van onze internetsites. 

Google-Analytics met anonimiserende taak

We maken op onze site gebruik van Google-Analytics, een webanalyse dienst van Google Inc., Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043 Verenigde Staten hierna te noemen „Google“. Google-Analytics hanteert zogenoemde „cookies“, tekstbestandjes die op uw computer verzameld worden en die haar de mogelijkheid geven een analyse te maken van het gebruik van de website.

De door deze cookies verkregen informatie, bij voorbeeld tijd, plaats en frequentie van uw website bezoek inclusief uw IP adres, worden overgedragen aan Google in de VS en daar verzameld.

We gebruiken op onze website Google-Analytics met de extensie “_gat._anonymizeIp”. Uw IP adres wordt in dit geval door Google reeds binnen de lidstaten van de Europese unie of in andere landen die partij zijn bij de overeenkomst over de Europese Economische Ruimte ingekort en daardoor geanonimiseerd.

Google zal deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze site te bestuderen, om rapporten over de website activiteiten voor ons samen te stellen en om verdere, met het gebruik van de website en van het internet verbonden diensten te verrichten. Ook zal Google deze informatie indien nodig aan derden overdragen, voor zover dit bij wet verplicht is of indien derden deze gegevens in opdracht van Google verwerken. 

Google zal, naar eigen zeggen, in geen geval uw IP adres in verband brengen met andere gegevens van Google. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door een bepaalde instelling van uw browser software. We wijzen u er evenwel op dat u in dat geval wellicht niet van alle functionaliteiten van onze website volledig gebruik kunt maken.

Daarnaast biedt Google voor de meest voorkomende browsers een deactiverings-add-on aan, die u meer controle geeft over welke gegevens van de door u geraadpleegde websites geregistreerd worden door Google. De add-on meldt aan JavaScript (ga.js) van Google Analytics, dat geen enkele informatie over het website bezoek aan Google Analytics verstrekt zullen mogen worden. De deactiverings-add-on voor browsers van Google Analytics verhindert echter niet dat informatie aan ons of aan andere eventueel door ons gebruikte internetanalyse-diensten verstrekt worden. Meer informatie over de installatie van de browser add-on kunt u vinden via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Wanneer u onze site via een mobiel toestel (smartphone of tablet) bezoekt, moet u in plaats daarvan op  deze link klikken, om de tracking door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te voorkomen. Dit is ook als alternatief voor bovenstaande browser add-on mogelijk. Door te klikken op de link wordt een opt-out-cookie in uw browser geplaatst die alleen voor deze browser en dit domein geldig is. Wanneer u de cookies in deze browser verwijdert, wordt ook de opt-out-cookie verwijderd, zodat u opnieuw op de link moet klikken.

Voor zover u toestemming hebt verleend aan Google om uw internet- en app geschiedenis te koppelen met uw Google account en informatie uit uw Google account te gebruiken voor het personaliseren van advertenties, gebruikt Google uw gegevens samen met gegevens van Google Analytics om doelgroeplijsten op te stellen voor cross-device remarketing. Daartoe wordt in eerste instantie op onze website door Google Analytics uw Google-geauthenticeerde ID geregistreerd, die met uw Google account gekoppeld is (en dus persoonlijke gegevens). Daarna wordt door Google Analytics uw ID tijdelijk gekoppeld aan uw Google Analytics gegevens, om onze doelgroepen te optimaliseren.

Wanneer u daarmee niet akkoord gaat, kunt u dat met de juiste instellingen binnen “Mijn account” van uw Google account uitzetten.

Google Maps

Deze website gebruikt Google Maps voor de weergave van kaarten en voor het samenstellen van routebeschrijvingen.
Google Maps wordt geleid vanuit Google Inc., Amphitheatre Parkway 1600, Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten.
Door het gebruik van Google Maps op deze website verklaart u akkoord te gaan met het verzamelen, verwerken en gebruiken van de automatisch verkregen gegevens alsook de door u ingevoerde gegevens door Google, een van zijn vertegenwoordigers of derden.
De gebruiksvoorwaarden voor Google Maps vindt u hier.
De privacyverklaring van Google Maps kunt u hier inzien.

Online solliciteren

Uw, aan ons verstrekte, sollicitatiegegevens worden met het oog op het verloop van het sollicitatieproces elektronisch door ons verzameld en verwerkt. Hierbij gaat het in het bijzonder om de volgende persoonlijke gegevens: aanspreektitel, voornaam, achternaam, telefoonnummer, emailadres, referentienummer van de advertentie, favoriete verkoopgebied, vroegst mogelijke begindatum, opleidingsniveau, schoolopleiding, beroepsopleiding, studie, werkverleden, ervaring in verkoop/distributie, specifieke expertise, persoonlijke opmerkingen, upload van het sollicitatiedossier. Wordt uw sollicitatie gevolgd door het afsluiten van een arbeidsovereenkomst, dan kunnen de door u verstrekte gegevens ten behoeve van de gebruikelijke organisatorische en administratieve processen met inachtneming van de relevante wettelijke regelgeving door ons in uw personeelsdossier worden opgeslagen.
Bij een afwijzing volgend op uw sollicitatie volgt het verwijderen van de door u verstrekte gegevens automatisch twee maanden na kennisgeving van de afwijzing. Dit geldt niet wanneer op grond van wettelijke voorschriften (bij voorbeeld in geval van bewijsplicht volgens de algemene wet gelijke behandeling) een langere bewaartermijn noodzakelijk is of wanneer u uitdrukkelijk heeft ingestemd met een langere bewaring in onze prospect-database.

Beveiliging

We hebben technische en administratieve veiligheidsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens tegen verlies, vernietiging, manipulatie en onbevoegde toegang te beschermen. Al onze medewerkers alsmede voor ons werkzame dienstverleners zijn verplicht zich te houden aan de geldende privacywetgeving.

Steeds wanneer wij persoonsgebonden gegevens verzamelen en verwerken, worden deze versleuteld voordat ze worden overgedragen. Dat betekent dat uw gegevens niet door derden misbruikt kunnen worden. Daarnaast worden onze veiligheidsmaatregelen steeds opnieuw verbeterd en worden onze privacyverklaringen voortdurend herzien. Verzeker u ervan, dat u beschikt over de meest recente versie.

Rechten van belanghebbenden

Wij verzoeken u te allen tijde contact op te nemen wanneer u weten wilt welke persoonsgegevens wij over u bewaren of wanneer u deze wilt laten wijzigen of verwijderen. Voorts heeft u recht op beperking van de verwerking (Art. 18 DSGVO), een recht om bezwaar te maken tegen de verwerking (Art. 21 DSGVO) en een recht op gegevensoverdraagbaarheid. (Art. 20 DSGVO).
Gelieve in deze gevallen direct contact met ons op te nemen. 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor, onze privacyverklaringen te veranderen wanneer dit op grond van nieuwe technologieën nodig mocht zijn. Verzeker u ervan dat u beschikt over de meest recente versie. Mochten er fundamentele wijzigingen aan deze privacyverklaring gaan plaatsvinden, dan maken wij deze op onze website bekend.

In kwesties inzake gegevensbescherming, kunnen alle belanghebbenden en bezoekers van onze internetsite ons bereiken via:

De heer Christian Volkmer
Projekt 29 GmbH & Co. KG
Ostengasse 14
93047 Regensburg

Tel.:  0941 2986930
Fax:  0941 29869316
Email: anfragen@projekt29.de
Internet: www.projekt29.de

Mocht onze toezichthouder voor gegevensbescherming uw verzoek niet naar tevredenheid kunnen beantwoorden , dan kunt u in alle gevallen uw recht op beroep bij de voor uw regio verantwoordelijke toezichthoudende autoriteiten voor gegevensbescherming uitoefenen.